Mondou | Mondou Raises $500,000 for MIRA Foundation